Player Ranking

# Name Level Guild Empire
41 Sora 105 NoGameNoLife
42 Havok 104 Shiny
43 R4M535 104 -
44 DustinVenom 104 Voque
45 Paco 104 Revo
46 blechasfukkk 104 Amphetamine
47 Reyzo 104 -
48 Lydic 104 Revo
49 Kuma 104 -
50 TheOne 103 TurkssComing
51 Factorial 103 LuckyDrunken
52 Yukinox3 103 -
53 xKinqChris 103 AphoniC
54 RindFee 103 -
55 xKinqChriz 103 AphoniC
56 oSkyoHigho 102 HolyShit
57 HyperSky 102 Ascheregen
58 LOCOSQUAD 102 Ascheregen
59 TerrorBrain 101 NoGameNoLife
60 Yvez 101 -